دکتر محمدباقر یزدانی خداشهری

  • دارای دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس و دکتری حسابداری

  • مدیر حسابرسی و سرحسابرس ارشد دیوان محاسبات کشور

  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

  • عضو پیوسته انجمن حسابرسی ایران

  • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

  • مدرس دانشگاه

محمدباقر یزدانی خداشهری